Podatność CVE-2013-3256


Publikacja: 2013-08-08   Modyfikacja: 2013-08-09

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in the Shareaholic SexyBookmarks plugin 6.1.4.0 for WordPress allows remote attackers to hijack the authentication of users for requests that "manipulate plugin settings."

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Shareaholic -> Sexybookmarks 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/86126
http://www.securityfocus.com/bid/61561
http://wordpress.org/plugins/sexybookmarks/changelog/
http://secunia.com/advisories/53138

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top