Podatność CVE-2013-3927


Publikacja: 2013-06-18

Opis:
Unspecified vulnerability in the client library in Siemens COMOS 9.2 before 9.2.0.6.10 and 10.0 before 10.0.3.0.4 allows local users to obtain unintended write access to the database by leveraging read access.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Siemens -> Comos 

 Referencje:
http://www.siemens.com/corporate-technology/pool/de/forschungsfelder/siemens_security_advisory_ssa-194865.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top