Podatność CVE-2013-4583


Publikacja: 2020-01-28

Opis:
The parse_cmd function in lib/gitlab_shell.rb in GitLab 5.0 before 5.4.2, Community Edition before 6.2.4, and Enterprise Edition before 6.2.1 and gitlab-shell before 1.7.8 allows remote authenticated users to gain privileges and clone arbitrary repositories.

Typ:

CWE-269

(Improper Privilege Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Gitlab -> Gitlab 
Gitlab -> Gitlab-shell 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2013/11/15/4
https://www.gitlab.com/2013/11/14/multiple-critical-vulnerabilities-in-gitlab/
https://www.openwall.com/lists/oss-security/2013/11/18/4

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top