Podatność CVE-2013-5323


Publikacja: 2013-08-20

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Static Info Tables (static_info_tables) extension before 2.3.1 for TYPO3 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Stanislas rolland -> Static info tables 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/82212
http://www.securityfocus.com/bid/58056
http://typo3.org/teams/security/security-bulletins/typo3-extensions/typo3-ext-sa-2013-004/
http://typo3.org/extensions/repository/view/static_info_tables
http://secunia.com/advisories/52283
http://osvdb.org/90414

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top