Podatność CVE-2013-5988


Publikacja: 2020-02-11

Opis:
A Cross-site Scripting (XSS) vulnerability exists in the All in One SEO Pack plugin before 2.0.3.1 for WordPress via the Search parameter.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Semperplugins -> All in one seo pack 

 Referencje:
https://packetstormsecurity.com/files/cve/CVE-2013-5988
https://www.securityfocus.com/archive/1/528962

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top