Podatność CVE-2013-6983


Publikacja: 2013-12-31

Opis:
SQL injection vulnerability in the web interface in Cisco Unified Presence Server allows remote authenticated users to execute arbitrary SQL commands via a crafted URL, aka Bug ID CSCuh35615.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cisco -> Unified presence server 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityNotice/CVE-2013-6983
http://www.securityfocus.com/bid/64551
http://www.securitytracker.com/id/1029547
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/90011

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top