Podatność CVE-2013-7069


Publikacja: 2013-12-14

Opis:
ack 2.00 through 2.11_02 allows remote attackers to execute arbitrary code via a (1) --pager, (2) --regex, or (3) --output option in a .ackrc file in a directory to be searched.

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Beyondgrep -> ACK 

 Referencje:
https://github.com/petdance/ack2/issues/399
http://www.securityfocus.com/bid/64196
http://secunia.com/advisories/55982
http://seclists.org/oss-sec/2013/q4/484

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top