Podatność CVE-2013-7361


Publikacja: 2014-04-10   Modyfikacja: 2014-04-11

Opis:
Directory traversal vulnerability in SAP CMS and CM Services allows attackers to upload arbitrary files via unspecified vectors.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SAP -> Cm services 
SAP -> Cms services 

 Referencje:
http://www.onapsis.com/research-advisories.php
http://www.onapsis.com/get.php?resid=adv_onapsis-2013-008

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top