Podatność CVE-2014-10375


Publikacja: 2019-08-14

Opis:
handle_messages in eXtl_tls.c in eXosip before 5.0.0 mishandles a negative value in a content-length header.

Typ:

CWE-189

(Numeric Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak

 Referencje:
http://git.savannah.nongnu.org/cgit/exosip.git/commit/?id=2549e421c14aff886629b8482c14af800f411070

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top