Podatność CVE-2014-1424


Publikacja: 2014-11-24

Opis:
apparmor_parser in the apparmor package before 2.8.95~2430-0ubuntu5.1 in Ubuntu 14.04 allows attackers to bypass AppArmor policies via unspecified vectors, related to a "miscompilation flaw."

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Ubuntu -> Apparmor 
Canonical -> Ubuntu 

 Referencje:
http://www.ubuntu.com/usn/USN-2413-1

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top