Podatność CVE-2014-2974


Publikacja: 2014-07-28

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in php/user_account.php in Silver Peak VX through 6.2.4 allows remote attackers to hijack the authentication of administrators for requests that create administrative accounts.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Silver-peak -> VX 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/867980

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top