Podatność CVE-2014-2975


Publikacja: 2014-07-28

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in php/user_account.php in Silver Peak VX before 6.2.4 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the user_id parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Silver-peak -> VX 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/867980
http://www.securityfocus.com/bid/68923

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top