Podatność CVE-2014-3686


Publikacja: 2014-10-15   Modyfikacja: 2014-10-16

Opis:
wpa_supplicant and hostapd 0.7.2 through 2.2, when running with certain configurations and using wpa_cli or hostapd_cli with action scripts, allows remote attackers to execute arbitrary commands via a crafted frame.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
W1.fi -> Hostapd 
W1.fi -> Wpa supplicant 
Ubuntu -> Ubuntu 
Debian -> Debian linux 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
http://advisories.mageia.org/MGASA-2014-0429.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2014-11/msg00000.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2014-10/msg00027.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2014-10/msg00028.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-1956.html
http://w1.fi/security/2014-1/
http://www.debian.org/security/2014/dsa-3052
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2015:120
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2014/10/09/28
http://www.securityfocus.com/bid/70396
http://www.ubuntu.com/usn/USN-2383-1
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1151259
https://security.gentoo.org/glsa/201606-17

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top