Podatność CVE-2014-7254


Publikacja: 2014-12-05

Opis:
Unspecified vulnerability in ARROWS Me F-11D allows physically proximate attackers to read or modify flash memory via unknown vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Fujitsu -> Arrows me f-11d 

 Referencje:
http://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2014/JVNDB-2014-000139.html
http://jvn.jp/en/jp/JVN61593104/index.html
http://jvn.jp/en/jp/JVN61593104/995312/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top