Podatność CVE-2014-9372


Publikacja: 2014-12-16

Opis:
Directory traversal vulnerability in the UploadAccountActivities servlet in ManageEngine Password Manager Pro (PMP) before 7103 allows remote attackers to delete arbitrary files via a .. (dot dot) in a filename.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Manageengine -> Password manager pro 

 Referencje:
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-14-421/
http://www.manageengine.com/products/passwordmanagerpro/release-notes.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top