Podatność CVE-2014-9373


Publikacja: 2014-12-16

Opis:
Directory traversal vulnerability in the CollectorConfInfoServlet servlet in ManageEngine NetFlow Analyzer allows remote attackers to execute arbitrary code via a .. (dot dot) in the filename.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Manageengine -> Netflow analyzer 

 Referencje:
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-14-422/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top