Podatność CVE-2015-1396


Publikacja: 2019-11-25   Modyfikacja: 2019-11-29

Opis:
A Directory Traversal vulnerability exists in the GNU patch before 2.7.4. A remote attacker can write to arbitrary files via a symlink attack in a patch file. NOTE: this issue exists because of an incomplete fix for CVE-2015-1196.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
GNU -> Patch 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/75358
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=CVE-2015-1396
https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=CVE-2015-1396
https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2015-1396

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top