Podatność CVE-2015-4647


Publikacja: 2015-07-06

Opis:
Multiple stack-based buffer overflows in Ipropsapi in Panasonic Security API (PS-API) ActiveX SDK before 8.10.18 allow remote attackers to execute arbitrary code via a long string in the (1) FilePassword property or to the (2) GetStringInfo method.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Panasonic -> Security api activex sdk 

 Referencje:
http://security.panasonic.com/pss/security/library/developer.html#SDK
http://www.securityfocus.com/bid/75409
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-15-259/
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-15-260/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top