Podatność CVE-2016-10325


Publikacja: 2017-04-13

Opis:
In libosip2 in GNU oSIP 4.1.0, a malformed SIP message can lead to a heap buffer overflow in the _osip_message_to_str() function defined in osipparser2/osip_message_to_str.c, resulting in a remote DoS.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
GNU -> OSIP 

 Referencje:
http://www.debian.org/security/2017/dsa-3879
http://www.securityfocus.com/bid/92921
https://savannah.gnu.org/support/index.php?109131

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top