Podatność CVE-2016-1373


Publikacja: 2016-05-05

Opis:
The gadgets-integration API in Cisco Finesse 8.5(1) through 8.5(5), 8.6(1), 9.0(1), 9.0(2), 9.1(1), 9.1(1)SU1, 9.1(1)SU1.1, 9.1(1)ES1 through 9.1(1)ES5, 10.0(1), 10.0(1)SU1, 10.0(1)SU1.1, 10.5(1), 10.5(1)ES1 through 10.5(1)ES4, 10.5(1)SU1, 10.5(1)SU1.1, 10.5(1)SU1.7, 10.6(1), 10.6(1)SU1, 10.6(1)SU2, and 11.0(1) allows remote attackers to conduct server-side request forgery (SSRF) attacks via a crafted request, aka Bug ID CSCuw86623.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Cisco -> Finesse 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20160504-finesse

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top