Podatność CVE-2016-2226


Publikacja: 2017-02-24

Opis:
Integer overflow in the string_appends function in cplus-dem.c in libiberty allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted executable, which triggers a buffer overflow.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
GNU -> Libiberty 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/05/05/5
http://www.securityfocus.com/bid/90103
https://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=69687
https://www.exploit-db.com/exploits/42386/

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top