Podatność CVE-2016-6909


Publikacja: 2016-08-24

Opis:
Buffer overflow in the Cookie parser in Fortinet FortiOS 4.x before 4.1.11, 4.2.x before 4.2.13, and 4.3.x before 4.3.9 and FortiSwitch before 3.4.3 allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted HTTP request, aka EGREGIOUSBLUNDER.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Fortinet -> Fortios 
Fortinet -> Fortiswitch 

 Referencje:
http://fortiguard.com/advisory/FG-IR-16-023
http://packetstormsecurity.com/files/138387/EGREGIOUSBLUNDER-Fortigate-Remote-Code-Execution.html
http://www.securityfocus.com/bid/92523
http://www.securitytracker.com/id/1036643
https://musalbas.com/2016/08/16/equation-group-firewall-operations-catalogue.html
https://www.exploit-db.com/exploits/40276/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top