Podatność CVE-2016-7943


Publikacja: 2016-12-13   Modyfikacja: 2016-12-14

Opis:
The XListFonts function in X.org libX11 before 1.6.4 might allow remote X servers to gain privileges via vectors involving length fields, which trigger out-of-bounds write operations.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
X.org -> Libx11 
Fedoraproject -> Fedora 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/10/04/2
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/10/04/4
http://www.securityfocus.com/bid/93362
http://www.securitytracker.com/id/1036945
https://cgit.freedesktop.org/xorg/lib/libX11/commit/?id=8c29f1607a31dac0911e45a0dd3d74173822b3c9
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/GMCVDXMFPXR7QGMKDG22WPPJCXH2X3L7/
https://lists.x.org/archives/xorg-announce/2016-October/002720.html
https://security.gentoo.org/glsa/201704-03
https://usn.ubuntu.com/3758-1/
https://usn.ubuntu.com/3758-2/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top