Podatność CVE-2016-8564


Publikacja: 2016-10-13

Opis:
SQL injection vulnerability in Siemens Automation License Manager (ALM) before 5.3 SP3 Update 1 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via crafted traffic to TCP port 4410.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Siemens -> Automation license manager 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/93553
http://www.siemens.com/cert/pool/cert/siemens_security_advisory_ssa-284342.pdf
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-16-287-02

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top