Podatność CVE-2017-12634


Publikacja: 2017-11-15

Opis:
The camel-castor component in Apache Camel 2.x before 2.19.4 and 2.20.x before 2.20.1 is vulnerable to Java object de-serialisation vulnerability. De-serializing untrusted data can lead to security flaws.

Typ:

CWE-502

(Deserialization of Untrusted Data)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Apache -> Camel 

 Referencje:
http://camel.apache.org/security-advisories.data/CVE-2017-12634.txt.asc
http://www.securityfocus.com/bid/101876
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:0319
https://issues.apache.org/jira/browse/CAMEL-11929
https://lists.apache.org/thread.html/2318d7f7d87724d8716cd650c21b31cb06e4d34f6d0f5ee42f28fdaf@%3Ccommits.camel.apache.org%3E
https://lists.apache.org/thread.html/b4014ea7c5830ca1fc28edd5cafedfe93ad4af2d9e69c961c5def31d@%3Ccommits.camel.apache.org%3E

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top