Podatność CVE-2017-15893


Publikacja: 2017-12-08

Opis:
Directory traversal vulnerability in the SYNO.FileStation.Extract in Synology File Station before 1.1.1-0099 allows remote authenticated users to write arbitrary files via the dest_folder_path parameter.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Synology -> File station 

 Referencje:
https://www.synology.com/en-global/support/security/Synology_SA_17_69_File_Station

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top