Podatność CVE-2017-17529


Publikacja: 2017-12-14

Opis:
af/util/xp/ut_go_file.cpp in AbiWord 3.0.2-2 does not validate strings before launching the program specified by the BROWSER environment variable, which might allow remote attackers to conduct argument-injection attacks via a crafted URL.

Typ:

CWE-74

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Abisource -> Abiword 

 Referencje:
https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2017-17529

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top