Podatność CVE-2017-2192


Publikacja: 2017-06-09

Opis:
Untrusted search path vulnerability in RW-5100 tool to verify execution environment for Windows 7 version 1.1.0.0 and RW-5100 tool to verify execution environment for Windows 8.1 version 1.2.0.0 allows an attacker to gain privileges via a Trojan horse DLL in an unspecified directory.

Typ:

CWE-426

(Untrusted Search Path)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Sharp -> Rw-5100 driver installer for windows 8.1 
Sharp -> Rw-5100 driver installer for windows 7 
Sharp -> Rw-5100 

 Referencje:
http://jvn.jp/en/jp/JVN51274854/index.html
http://www.securityfocus.com/bid/99290

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top