Podatność CVE-2018-1000151


Publikacja: 2018-04-05

Opis:
A man in the middle vulnerability exists in Jenkins vSphere Plugin 2.16 and older in VSphere.java that disables SSL/TLS certificate validation by default.

Typ:

CWE-295

(Certificate Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Jenkins -> Vsphere 

 Referencje:
https://jenkins.io/security/advisory/2018-03-26/#SECURITY-504

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top