Podatność CVE-2018-11094


Publikacja: 2018-05-15

Opis:
An issue was discovered on Intelbras NCLOUD 300 1.0 devices. /cgi-bin/ExportSettings.sh, /goform/updateWPS, /goform/RebootSystem, and /goform/vpnBasicSettings do not require authentication. For example, when an HTTP POST request is made to /cgi-bin/ExportSettings.sh, the username, password, and other details are retrieved.

Typ:

CWE-798

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Intelbras -> Ncloud 300 firmware 

 Referencje:
https://blog.kos-lab.com/Hello-World/
https://www.exploit-db.com/exploits/44637/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top