Podatność CVE-2018-1149


Publikacja: 2018-09-19

Opis:
cgi_system in NUUO's NVRMini2 3.8.0 and below allows remote attackers to execute arbitrary code via crafted HTTP requests.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
NUUO -> Nvrmini2 firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/105720
https://github.com/tenable/poc/tree/master/nuuo/nvrmini2
https://www.nuuo.com/backend/CKEdit/upload/files/NUUO_NVRsolo_v3_9_1_Release%20note.pdf
https://www.tenable.com/security/research/tra-2018-25

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top