Podatność CVE-2018-11523


Publikacja: 2018-05-29

Opis:
upload.php on NUUO NVRmini 2 devices allows Arbitrary File Upload, such as upload of .php files.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
NUUO NVRmini2 / NVRsolo Arbitrary File Upload
M3@Pandas
31.05.2018

Typ:

CWE-434

(Unrestricted Upload of File with Dangerous Type)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
NUUO -> Nvrmini 2 firmware 

 Referencje:
https://github.com/unh3x/just4cve/issues/1
https://www.exploit-db.com/exploits/44794/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top