Podatność CVE-2018-13758


Publikacja: 2018-07-09

Opis:
The mintToken function of a smart contract implementation for LoliCoin, an Ethereum token, has an integer overflow that allows the owner of the contract to set the balance of an arbitrary user to any value.

Typ:

CWE-190

(Integer Overflow or Wraparound)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Lolicoin project -> Lolicoin 

 Referencje:
https://github.com/BlockChainsSecurity/EtherTokens/blob/master/GEMCHAIN/mint%20integer%20overflow.md
https://github.com/BlockChainsSecurity/EtherTokens/tree/master/LoliCoin

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top