Podatność CVE-2018-14660


Publikacja: 2018-11-01

Opis:
A flaw was found in glusterfs server through versions 4.1.4 and 3.1.2 which allowed repeated usage of GF_META_LOCK_KEY xattr. A remote, authenticated attacker could use this flaw to create multiple locks for single inode by using setxattr repetitively resulting in memory exhaustion of glusterfs server node.

Typ:

CWE-770

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Redhat -> Gluster storage 
Redhat -> Virtualization host 
Redhat -> Enterprise linux server 
Redhat -> Virtualization 
Gluster -> Glusterfs 

 Referencje:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:3431
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:3432
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2018:3470
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=CVE-2018-14660
https://security.gentoo.org/glsa/201904-06

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top