Podatność CVE-2018-15716


Publikacja: 2018-11-30

Opis:
NUUO NVRMini2 version 3.9.1 is vulnerable to authenticated remote command injection. An attacker can send crafted requests to upgrade_handle.php to execute OS commands as root.

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
NUUO -> Nvrmini2 firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/106059
https://github.com/tenable/poc/tree/master/nuuo/nvrmini2/cve_2018_15716
https://www.exploit-db.com/exploits/45948/
https://www.tenable.com/security/research/tra-2018-41

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top