Podatność CVE-2018-1632


Publikacja: 2019-08-20

Opis:
IBM Informix Dynamic Server Enterprise Edition 12.1 could allow a local user logged in with database administrator user to gain root privileges through a symbolic link vulnerability in .infxdirs. IBM X-Force ID: 144432.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IBM -> Informix dynamic server 

 Referencje:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10964987
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/144432
https://security.netapp.com/advisory/ntap-20190903-0002/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top