Podatność CVE-2018-16430


Publikacja: 2018-09-03   Modyfikacja: 2018-09-04

Opis:
GNU Libextractor through 1.7 has an out-of-bounds read vulnerability in EXTRACTOR_zip_extract_method() in zip_extractor.c.

Typ:

CWE-125

(Out-of-bounds Read)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
GNU -> Libextractor 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/105254
https://gnunet.org/bugs/view.php?id=5405
https://gnunet.org/git/libextractor.git/commit/?id=24c8d489797499c0331f4d1039e357ece1ae98a7
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2018/09/msg00011.html
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4290

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top