Podatność CVE-2018-17962


Publikacja: 2018-10-09   Modyfikacja: 2018-10-10

Opis:
Qemu has a Buffer Overflow in pcnet_receive in hw/net/pcnet.c because an incorrect integer data type is used.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SUSE -> Linux enterprise server 
Redhat -> Linux 
QEMU -> QEMU 
Oracle -> Linux 
Debian -> Debian linux 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2018/10/08/1
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2892
https://access.redhat.com/security/cve/cve-2018-17962
https://linux.oracle.com/cve/CVE-2018-17962.html
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2018/11/msg00038.html
https://lists.gnu.org/archive/html/qemu-devel/2018-09/msg03268.html
https://usn.ubuntu.com/3826-1/
https://www.debian.org/security/2018/dsa-4338
https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-17962/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top