Podatność CVE-2018-18254


Publikacja: 2019-03-15

Opis:
An issue was discovered in CapMon Access Manager 5.4.1.1005. An unprivileged user can read the cal_whitelist table in the Custom App Launcher (CAL) database, and potentially gain privileges by placing a Trojan horse program at an app pathname.

Typ:

CWE-732

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Capmon -> Access manager 

 Referencje:
https://improsec.com/tech-blog/cam1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top