Podatność CVE-2018-18584


Publikacja: 2018-10-22   Modyfikacja: 2018-10-23

Opis:
In mspack/cab.h in libmspack before 0.8alpha and cabextract before 1.8, the CAB block input buffer is one byte too small for the maximal Quantum block, leading to an out-of-bounds write.

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SUSE -> Linux enterprise server 
Redhat -> Enterprise linux 
Kyzer -> Limbspack 
Debian -> Debian linux 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2049
https://access.redhat.com/security/cve/cve-2018-18584
https://bugs.debian.org/911640
https://github.com/kyz/libmspack/commit/40ef1b4093d77ad3a5cfcee1f5cb6108b3a3bcc2
https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2018/10/msg00017.html
https://packetstormsecurity.com/files/150310/Ubuntu-Security-Notice-USN-3814-3.html
https://security.gentoo.org/glsa/201903-20
https://usn.ubuntu.com/3814-1/
https://usn.ubuntu.com/3814-2/
https://usn.ubuntu.com/3814-3/
https://www.cabextract.org.uk/#changes
https://www.openwall.com/lists/oss-security/2018/10/22/1
https://www.suse.com/security/cve/CVE-2018-18584/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top