Podatność CVE-2018-18661


Publikacja: 2018-10-26

Opis:
An issue was discovered in LibTIFF 4.0.9. There is a NULL pointer dereference in the function LZWDecode in the file tif_lzw.c.

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Libtiff -> Libtiff 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
http://bugzilla.maptools.org/show_bug.cgi?id=2819
http://www.securityfocus.com/bid/105762
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2053
https://usn.ubuntu.com/3864-1/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top