Podatność CVE-2018-18991


Publikacja: 2018-12-04   Modyfikacja: 2018-12-05

Opis:
Reflected cross-site scripting (non-persistent) in SCADA WebServer (Versions prior to 2.03.0001) could allow an attacker to send a crafted URL that contains JavaScript, which can be reflected off the web application to the victim's browser.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Spidercontrol -> Scada webserver 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/106105
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-338-02

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top