Podatność CVE-2018-6486


Publikacja: 2018-02-02

Opis:
XML External Entity (XXE) vulnerability in Micro Focus Fortify Audit Workbench (AWB) and Micro Focus Fortify Software Security Center (SSC), versions 16.10, 16.20, 17.10. This vulnerability could be exploited to allow a XML External Entity (XXE) injection.

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microfocus -> Fortify audit workbench 
Microfocus -> Fortify software security center 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/102902
https://softwaresupport.softwaregrp.com/document/-/facetsearch/document/KM03083653

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top