Podatność CVE-2018-6489


Publikacja: 2018-02-22   Modyfikacja: 2018-02-23

Opis:
XML External Entity (XXE) vulnerability in Micro Focus Project and Portfolio Management Center, version 9.32. This vulnerability can be exploited to allow XML External Entity (XXE)

Typ:

CWE-611

(Information Exposure Through XML External Entity Reference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microfocus -> Project and portfolio management center 

 Referencje:
https://softwaresupport.softwaregrp.com/document/-/facetsearch/document/KM03014426

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top