Podatność CVE-2018-8376


Publikacja: 2018-08-15

Opis:
A remote code execution vulnerability exists in Microsoft PowerPoint software when the software fails to properly handle objects in memory, aka "Microsoft PowerPoint Remote Code Execution Vulnerability." This affects Microsoft PowerPoint.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Powepoint 
Microsoft -> Powerpoint 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/104991
http://www.securitytracker.com/id/1041464
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2018-8376

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top