Podatność CVE-2019-1003089


Publikacja: 2019-04-04

Opis:
Jenkins Upload to pgyer Plugin stores credentials unencrypted in job config.xml files on the Jenkins master where they can be viewed by users with Extended Read permission, or access to the master file system.

Typ:

CWE-255

(Credentials Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Jenkins -> Upload to pgyer 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2019/04/12/2
http://www.securityfocus.com/bid/107790
https://jenkins.io/security/advisory/2019-04-03/#SECURITY-1044

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top