Podatność CVE-2019-1083


Publikacja: 2019-07-15

Opis:
A denial of service vulnerability exists when Microsoft Common Object Runtime Library improperly handles web requests, aka '.NET Denial of Service Vulnerability'.

Typ:

CWE-19

(Data Handling)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> .net framework 

 Referencje:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2019-1083

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top