Podatność CVE-2019-11503


Publikacja: 2019-04-24   Modyfikacja: 2019-04-25

Opis:
snap-confine as included in snapd before 2.39 did not guard against symlink races when performing the chdir() to the current working directory of the calling user, aka a "cwd restore permission bypass."

Typ:

CWE-59

(Improper Link Resolution Before File Access ('Link Following'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Canonical -> Snapd 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2019/04/25/7
https://github.com/snapcore/snapd/pull/6642
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/6VACEKVQ7UAZ32WO4ZKCFW6YOBSYJ76L/
https://lists.fedoraproject.org/archives/list/package-announce@lists.fedoraproject.org/message/VPU6APEZHAA7N2AI57OT4J2P7NKHFOLM/
https://www.openwall.com/lists/oss-security/2019/04/18/4

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top