Podatność CVE-2019-11640


Publikacja: 2019-05-01

Opis:
An issue was discovered in GNU recutils 1.8. There is a heap-based buffer overflow in the function rec_fex_parse_str_simple at rec-fex.c in librec.a.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
GNU -> Recutils 

 Referencje:
https://github.com/TeamSeri0us/pocs/blob/master/recutils/bug-report-recutils/
https://github.com/TeamSeri0us/pocs/tree/master/recutils/bug-report-recutils/recfix

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top