Podatność CVE-2019-11676


Publikacja: 2019-05-02

Opis:
The user defined DNS name in Zoho ManageEngine Firewall Analyzer before 12.3 Build 123224 is vulnerable to stored XSS attacks.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Zohocorp -> Manageengine firewall analyzer 

 Referencje:
https://www.manageengine.com/products/firewall/release-notes.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top